Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) to jedna z najczęściej stosowanych form prowadzenia ewidencji księgowej wśród właścicieli przedsiębiorstw. W jej treści ewidencjonować można zarówno osiągnięte w ramach działalności przychody, jak i rozchody. Księga KPiR przewidziana jest do celów podatkowych, dlatego pozwala na ustalenie podstawy opodatkowania. Kto musi ją prowadzić oraz w jakiej formie?

Kto ma obowiązek prowadzenia KPiR?

Obowiązek prowadzenia KPiR mają osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są właścicielami spółek partnerskich, jawnych i cywilnych. Warunkiem jest osiągnięcie przez te podmioty przychodów ze sprzedaży netto, które nie przekroczyły 2 000 000 euro po przeliczeniu na złotówki zgodnie ze średnim kursem NBP z pierwszego dnia roboczego października minionego roku.

Prowadzenie księgi KPiR jest też obowiązkowe dla:

  • armatorów zdefiniowanych przez ustawę o podatku tonażowym,
  • osób prowadzących działalność w formie umów zlecenia i agencji,
  • rolników, jeżeli zgłoszą zamiar prowadzenia księgi,
  • osób duchownych, które zrezygnowały z prawa zryczałtowanego podatku dochodowego.

Jeżeli wysoki przychód spowoduje konieczność przejścia na pełne księgi, powrót do KPiR jest możliwy dopiero w kolejnym roku podatkowym oraz przy przychodach poniżej granicy limitu.

Jak prowadzić księgi KPiR?

Księgę KPiR prowadzić można zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i za pośrednictwem oprogramowania komputerowego. To drugie rozwiązanie praktykowane jest coraz częściej, ze względu na przejrzystość i wygodę. Stosowany program musi zapewniać bezpośredni wgląd w dokonywane zapisy, a także umożliwiać ich wydruk w porządku chronologicznym. Wszystkie informacje należy przechowywać na nośnikach informatycznych, celem ich zabezpieczenia przed zniszczeniem, modyfikacją lub złamaniem zasad przetwarzania.

Zalety prowadzenia księgi KPiR przez biuro rachunkowe

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów powierzyć można biuru rachunkowemu. Takie rozwiązanie obniża koszty eksploatacyjne firmy, ponieważ niweluje konieczność zatrudnienia księgowej, wyposażania biura oraz opłacania licencji programów księgowych. Biuro rachunkowe Katowice przejmuje też na siebie odpowiedzialność związaną z przestrzeganiem aktualnych przepisów podatkowych, na których temat przedsiębiorcy często mają niewielkie pojęcie. Rozwiązanie to wiąże się również z oszczędnością czasu, ponieważ właściciel firmy nie musi zajmować się formalnościami i może spożytkować więcej zasobów na prowadzenie działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *